RETEX – No textile to waste!

23 maart 2017

Op 22 maart 2017 vond er bij Centexbel in Gent een eerste informatievergadering plaats met betrekking tot het programma RETEX, een ambitieus Europees project – waaraan meer bepaald Centexbel, Fedustria, TIC, UPTEX en CD2E deelnemen – dat de grenzen van de textielsector wil overstijgen en deze sector wil opnemen in de circulaire economie. Zo'n dertig textielbedrijven uit Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië waren aanwezig op deze eerste bijeenkomst.

Tijdens de vergadering stelde Centexbel een stand van zaken voor van de technologieën voor textielrecycling evenals het kwaliteitscontrolesysteem QA-CER voor polymeren afkomstig van recycling. Het Open innovatiecentrum voor textielrecycling Texperium stelde zijn activiteiten voor evenals de experimenten die het voert in het domein van textielrecycling. Een voorbeeld werd gegeven met de voorstelling van materialen die gerecycleerde materialen bevatten. 

Tot slot werd het actieplan van het project RETEX toegelicht. RETEX streeft naar de efficiënte toepassing van het ecodesign van afgewerkte producten en steunt op een groeiende bron van gebruikt textiel dat wordt gesorteerd in de Euroregio. Vandaag worden producten in eerste graad van bewerking afkomstig van recycling onvoldoende ontwikkeld om tegemoet te komen aan de mogelijkheden van de markten. Een van de uitdagingen voor RETEX bestaat er dus in een catalogus van deze "gerecycleerde" producten samen te stellen die onmisbaar zijn om afgewerkte producten met een ecodesign te ontwikkelen en vervolgens op de markt te brengen. De bijhorende haalbaarheidsstudies zullen dienen om binnen de ruimte "circulaire economie" een online materialenbibliotheek van documentatie te voorzien. Naast de materialenbibliotheek komt er ook een beurs van de circulaire economie – die het aanbod en de vraag inzake gerecycleerde producten of producten op het einde van hun levensduur samenbrengt – evenals een gegevensbank.

Naast de bewustmaking van de actoren van de textielsector voor de voordelen van de circulaire economie, bestaat de uitdaging voor RETEX er ook in om de nieuwe economische modellen die door deze werkzaamheden worden geschetst in perspectief te plaatsen, meer bepaald door: 

  • de identificatie van de schakels van de waardeketen, en de daarmee verbonden competenties, in het geheel van de levenscyclus van de producten, om de creatie van volledig nieuwe subsectoren mogelijk te maken;
  • de capaciteit om de externe kosten en andere externe elementen in verband met afvalbeheer te integreren in het ontwerp van vernieuwende producten en diensten voor de klanten (bv. functionaliteitseconomie, collaboratieve economie enz.).

De ontwikkeling van deze nieuwe economische modellen, en de daarmee verbonden competenties, zorgt voor de creatie van banen in nabijheidsactiviteiten die niet voor delokalisatie in aanmerking komen.

Eerste stap: een studie van de bronnen en de behoeften

Om zeer concrete antwoorden aan te reiken werkt het project RETEX in twee richtingen:

  • de standaardisatie van textielproducten en -materialen afkomstig van recycling die beantwoorden aan de effectieve verwachtingen van het textielberoep;
  • de anticipatie en valorisatie van productieresten, door een nieuwe opvatting van de producten en materialen (toenadering bronnen/behoeften).

Do the RETEX!

Hiertoe hebben de partners een vrij beknopte vragenlijst opgesteld met als doel ons voor te lichten over de grondstoffen die de bedrijven gebruiken en over hun productieresten. Er moet worden geantwoord in verband met de grondstoffen die het vaakst in de bedrijven belanden zonder dat een nauwkeurige studie noodzakelijk is of dieper op de zaken in te gaan voor alle types producten. De vragenlijst is vertrouwelijk. De gegevens worden op anonieme wijze verwerkt binnen onze structuren. De bedrijven die de vragenlijst invullen krijgen globale en anonieme feedback. We staan ook tot de beschikking van de bedrijven die ons willen ontmoeten en hulp vragen bij het invullen van de vragenlijst.

Om de vragenlijst te ontvangen en/of een ontmoeting te vragen kunt u contact opnemen met Guy De Muelenaere.

i Guy De Muelenaere, gdem@fedustria.be, tel. 02 528 58 34, gsm 0492 97 81 80