Naar een kringloopeconomie

08 november 2017

De afvalberg verkleinen, recyclage verder ontwikkelen, nieuwe verwerkingsroutes creëren en zo in de sector textiel en kleding de grondvesten leggen voor een kringloopeconomie: dat zijn de ambities van Retex, een euregionaal programma voor Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen.

Het Retex-project heeft ecologische en economische doelstellingen en wil nieuwe processen  invoeren voor de verwerking en recyclage van afval en afgedankte producten afkomstig van de textielindustrie of -consumptie. De bedoeling is niet alleen om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen, maar ook om op economisch vlak duurzamer te zijn. Het project is actief in een euregionaal kader dat Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen – elk met zijn industriële structuur in de textielsector en een intensieve solidaire economie – verenigt. In de Euregio zijn 1.130 textielbedrijven gevestigd, die 33.200 werknemers in dienst hebben en gespecialiseerd zijn in de productie van draad of stof voor kleding, meubilering of technisch gebruik. De goed uitgeruste textielrecyclagesector telt maar liefst 75 bedrijven, die samen ongeveer 1800 personen tewerkstellen. In een straal van 150 km groepeert de Euregio de capaciteit voor het sorteren en verwerken van 50% van de gegenereerde volumes.

Compo3

INFORMEREN EN MOTIVEREN

Het hergebruik van afval was ooit courant, maar stilaan is het uit de textielindustrie verdwenen. Ondernemingen die nu nieuwe recyclageprocessen proberen in te voeren, kampen met heel wat hindernissen en die hindernissen wil Retex wegwerken, met name door de recyclageprocessen te ontzuilen om zo nieuwe kansen en oplossingen te kunnen creëren. Nog een praktische en pragmatische aanpak bestaat erin na te gaan welk afval en welke afgedankte producten tot nu toe nog niet of onvoldoende werden gevaloriseerd. De KMO ’s van de Euregio kregen een vragenlijst; aan de hand daarvan moet een gekwantificeerde en kwaliteitsvolle databank worden opgebouwd, niet alleen over het afval dat door bedrijven uit de sector wordt gegenereerd, maar ook over alle grondstoffen die ze gebruiken. Deze databank zal online ter beschikking worden gesteld, samen met andere diensten, zoals een materialenbibliotheek, een ruilbeurs en een databank op het vlak van technologieën, potentiële markten  en projecten (www.dotheretex.eu). 

Retex wil echter meer dan alleen een “aanbod” identificeren: het wil tegelijkertijd een vraag naar te recycleren textielproducten doen ontstaan. Dit kan online, maar ook via sensibiliseringsdagen en workshops bestemd voor de actoren die op zoek zijn naar recyclageoplossingen of die reeds hergebruikprocedés hebben ingevoerd. Door het Retex-project sectoroverschrijdend aan te pakken, kunnen niet alleen afzetgebieden overwogen worden binnen de textielsector, maar ook in de sector van de kunststoffen.  

Doordat het drie regio’s dekt die elk de vereiste textielcompetenties hebben, verveelvoudigt Retex de mogelijkheden voor partnership en innovatie. Het programma, dat loopt tot in 2020, wordt gesteund en medegefinancierd door tal van instellingen, waaronder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de regio Hauts-de-France, de Europese metropool Rijsel, de Franse Republiek, het Franse milieuagentschap Ademe, Wallonië en de provincies Oost- en West Vlaanderen. Retex beschikt over een budget van 1,61 miljoen euro en maakt deel uit van de GoToS3-portefeuille, een grensoverschrijdend Interreg V-samenwerkingsprogramma France-Wallonie-Vlaanderen.

Geen tijd, of liever “geen textiel te verliezen”, is de slagzin van Retex, het project dat de huidige logica uiteindelijk wil omkeren door van het afval van vandaag de rijkdommen van morgen te maken.