Koolstofbalans, van analyse tot actie

30 november 2017

Sinds 2003 sporen de "sectorakkoorden" de Waalse ondernemingen aan om hun energie-efficiëntie te verbeteren en zo de uitstoot van CO2 te verminderen; deze inspanningen worden beloond met een verlichting van bepaalde energielasten en de toekenning van een aantal faciliteiten om hun doelstellingen te behalen (ondersteuning bij de verwezenlijking van audits, haalbaarheidsonderzoeken, enz.).

Ondernemingen zetten zich niet alleen vrijwillig in om hun energieprestaties te verbeteren, ze denken ook na over manieren om de CO2-uitstoot te verminderen van heel de waardeketen waartoe hun productie behoort (van de ontginning van de hulpbronnen tot het levenseinde van de producten). 

Daarom werd bij de deelnemende ondernemingen een "koolstofbalans" opgemaakt. Naargelang van de specifieke activiteiten van de ondernemingen kunnen weliswaar verschillen waargenomen worden, maar toch blijkt uit deze analyses dat de productiefactoren en het levenseinde van de producten vaak tot de voornaamste drie factoren behoren voor uitstoot buiten de site. "Deze twee posten krijgen weerklank bij RETEX, dat tot doel heeft, economisch rendabele waardeketens te creëren waarmee we ons afval kunnen hergebruiken en ons verbruik van hulpbronnen en kunnen verminderen," beklemtoont Guy de Muelenaere, bij Fedustria. De analyse van de gegevens toont aan dat er nog marge is voor verbetering. Zo zou het vrachtgewicht verminderd kunnen worden door nog meer lokale bevoorrading. De draagwijdte van de productiefactoren zou kleiner kunnen worden als meer gerecycleerde grondstoffen gebruikt zouden worden. De creatie van recyclageproducten voor producten in levenseinde tot slot zou een positieve impact hebben op de CO2-voetafdruk van de ondernemingen.

Meer info over de sektoorakkoord in Wallonie hier

Adb