ECO TLC lanceert projectoproep 2017 – deadline 31 oktober 2017

18 juli 2017

Een van de opdrachten van Eco TLC, het eco-orgaan van de waardeketen voor kleding, huishoudtextiel en schoenen in Frankrijk, bestaat erin steun te verlenen aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die mikken op: • een optimale inzameling, sortering en eindverwerking van materialen door de verschillende betrokken operatoren met het oog op meer en beter recyclen en om te voldoen aan de noden van de industriële verwerkers van die materialen, waarbij wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle materialen en sorteermethoden die aan deze noden tegemoetkomen en aangepast zijn aan de verschillende categorieën van benodigde materialen; • de ontwikkeling van kleding, huishoudtextiel en schoenen met een ecologisch ontwerp qua duurzaamheid en recycleerbaarheid; • de uitwerking en finetuning van methoden voor het sorteren en scheiden van materialen die geschikt zijn voor dergelijke ecologisch ontworpen producten, waarbij de overdracht van vervuiling naar andere schakels in de keten of een verschuiving van de milieu-impact wordt vermeden.

De algemene doelstelling van de sector voor het inzamelen, sorteren en nuttig toepassen van materialen in Frankrijk is om tegen 2019 de helft van het totaalvolume, of zo'n 300.000 ton, uit het huishoudelijke restafval te houden. Dit zou een verdubbeling van het ingezamelde, gesorteerde en nuttig toegepaste volume betekenen in vergelijking met het vorige akkoord (2009-2013).   

Het doel van de Franse waardeketen voor afgedankte en gesorteerde kleding, huishoudtextiel en schoenen is om tegen 2019 een nuttige toepassing te vinden voor minstens 95% van alle materialen (hergebruik en recycling), waarbij niet meer dan 2% van alle afval definitief wordt afgevoerd (en dus niet op een of andere manier wordt benut).

In het kader van zijn steun aan onderzoek en ontwikkeling lanceert Eco TLC zijn projectoproep 2017 

De projecten van de kandidaten moeten ofwel vernieuwende oplossingen ontwikkelen en/of bestaande oplossingen finetunen m.b.t. het hergebruiken, recyclen of nuttig toepassen van materialen uit gebruikte kleding, huishoudtextiel en schoenen die betrouwbaar en uitvoerbaar zijn, zowel wat producten als processen betreft, en die op industriële schaal kunnen worden toegepast.

Eco TLC wil graag projecten ontvangen die zich toespitsen op de volgende domeinen (zonder projecten uit te sluiten die voldoen aan de vereisten van het bestek, maar die inzoomen op andere domeinen):

• Eco-ontwerp van producten, meer bepaald schoenen, dat rekening houdt met hun afdanking en waarbij het volgende mogelijk of verbeterd wordt:

◊ uit elkaar halen van de verschillende componenten ◊ scheiden van materialen ◊ verminderen of weren van elementen die de recycleerbaarheid beperken

• Projecten die de levensduur van kleding, huishoudtextiel en vooral schoenen verlengen

Bijkomende informatie:

·         De uiterste datum voor indiening van dossiers is 31 oktober 2017

·         Toegankelijk voor alle nationaliteiten

·         Een of meer partners

·         Projecten tot 50% gefinancierd door Eco TLC / cofinanciering te bepalen

·         Subsidieerbare uitgaven: kosten voor projectpersoneel, onderaanneming, uitrustingen, verbruiksgoederen

Verdere inlichtingen: www.ecotlc.fr